NSGA Shu Lin Kou, Taiwan, Republic of China was active from 1955 to 1979.
Continue reading “NSGA Shu Lin Kou Taiwan Closed, February, 2, 1979”